SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for

EDB-Kompagniet v/John Stefansen
(i det føIgende benævnt EK)

1. Skriftlighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance ydet af EK, medmindre der eksisterer anden skriftlig aftale derom.

2. Tilbud
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud o.lign. er kun bindende for EK, såfremt skriftlig aftale derom foreligger. EK vil kun være bundet af tilbud i 14 dage fra tilbuddets datering, hvis ikke andet fremgår af skriftlig aftale.

3. Priser
Alle anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, valutakursændringer m.v. Alle priser angives excl. enhver form for statsafgift, excl. embalIage, ekspeditionsgebyr o.lign.

4­. Betaling
Alle betalinger erlægges ved ordreafgivelsen (forfaldsdagen). Eventuel senere betaling indebærer ret til for EK at tilskrive renter til fordringen med virkning fra ovennævnte forfaldsdag og med Rentelovens rentesats. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning, hverken for såvidt angår hovedstol eller renter.

5. Levering
Levering sker fra EK's butik, hvis ikke andet fremgår af skriftlig aftale.

6. Forsendelse
Uden forudgående instruks vælger EK et sædvanligt og egnet transportmiddel samt transportvejen. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko. Beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes ikke af EK.

7. Fuldmagt
Enhver ordreafgivelse i andens navn indebærer hæftelse for den, der angiver at handle i andens navn. EK kan til enhver tid nægte levering, indtil behørig dokumentation for fuldmagtsforholdet er fremIagt.

8. Ejendomsforbehold
Alle leverancer, for hvilke fuld betaling for leverancen ikke er erlagt ved leveringen, indebærer at ejendomsretten forbliver hos EK, indtil endelig købesum incl. evt. tillagt forrentning er erIagt.

9. Leveringstid
Forsinkelser med leveringen grundet forhold, som er udenfor EK's kontrol, herunder ved konflikter, valutarestriktioner, vareknaphed, mangel på transportmuligheder, for sent eller mangelfuld levering fra EK's leverandører eller anden force majeure lignende begivenhed berettiger ikke køber til at annullere indgåede ordrer.

10. Returnering af varer
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale, og der vil i forbindelse dermed blive fradraget EK's påløbne omkostninger, minimum 10% af fakturaprisen. Annullering af ordrer på specielt fremstillede, tilvirkede eller ikke lagerførte varer accepteres ikke.

11. Reklamationer
Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, skal køber uopholdeligt underrette EK skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. I modsat fald fortabes retten til at gøre det pågældende forhold gældende overfor EK.

12. Ansvar
EK kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, hverken ved nedbrud eller under reparation af PC. Ved reparation er køber forpligtet til at sørge for backup af data, uanset om der er tale om garantireparation eller almindelig reparation. For direkte eller indirekte tab, der påføres kunden p.g.a. af materiale- og/eller fabrikations­fejl, påtager EK sig ingen erstatningspligt.

13. Garanti
Enhver af EK afgivet garanti forudsætter en skriftlig fiksering af garantiens omfang. En forudsætning for at kunne gøre en eventuel påtaget garanti gældende er, at alt tidligere udført arbejde på den leverance, for hvilken garantien er gældende, er udført af EK. Har andre end EK udført arbejde på det leverede, uanset om et sådant arbejde har en sammenhæng med det forhold, kunden gør gældende er omfattet af garantien - vil garantien være bortfaldet og kan ikke gøres gældende. En afgivet garanti vil aldrig kunne være større end den garanti, EK's leverandør har afgivet overfor EK. Enhver garanti med efterfølgende ombytning eller reparation er indleveringsgaranti, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale herom.

14. Værneting
Enhver tvist mellem EK og kunden, der måtte opstå som følge af nærværende over­enskomst eller kontraktsforholdet i øvrigt, afgøres ved Retten i Odense efter dansk ret.